آزمون آنلاین سلامت عمومی روان GHQ

آزمون سلامت روان GHQ

آزمون آنلاین سلامت عمومی روان GHQ

با آزمون آنلاین سلامت عمومی روان GHQ می خواهیم درباره کسالت و ناراحتی های پزشکی و اینکه سلامت عمومی شما در یک ماه گذشته تا به امروز چگونه بوده است اطلاعاتی بدست آوریم. لطفا در تمامی سوال های زیر پاسخی را که فکر می کنید با وضع شما بیشتر مطابقت دارد مشخص کنید.

به خاطر داشته باشید که می خواهیم درباره ناراحتی های اخیر شما اطلاعاتی به دست آوریم نه مشکلات و ناراحتی هایی که در گذشته داشته اید. سعی کنید به تمامی سوال ها پاسخ دهید.

پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ)

پرسشنامه سلامت عمومی اولـین بـار توسـط گلـدبرگ (۱۹۷۲، بــه نقــل از تقــوی ۱۳۸۰) تنظــیم گردیــد.

پرسشــنامه اصــلی دارای ۶۰ ســؤال اســت، امــا فـرمهــای کوتاه شــده ۳۰ ســؤالی، ۲۸ ســؤالی و ۱۲ ســؤالی آن در مطالعات مختلف استفاده شده است.

به نظر محققین (مـاری و ویلیـــامز، ۱۹۸۵؛ شمســـوندر و همکارانش، ۱۹۸۶؛ به نقل از تقوی)، فرمهای مختلف پرسشــنامه ســلامت عمــومی از روایــی و کــارایی بــالایی برخوردار است و کارایی فرم ۱۲ سؤالی تقریبـاً بـه همـان میزان فرم ۶۰ سؤالی است.

پرسشنامه ۲۸ سـؤالی سـلامت عمـومی از ۴ خـرده آزمـون تشکیل شده که هـر کـدام از آن هـا دارای ۷ سـؤال اسـت .

سؤال های هر خـرده آزمـون بـه ترتیـب و پشـت سـر هـم آمده است، به نحوی که سؤال ۱ تا ۷ مربوط به خرده آزمون نشانه های جسمانی، سؤال ۸ تا ۱۴ مربوط به خـرده آزمـون اضطراب و بیخوابی، سؤال ۱۵ تا ۲۱ مربوط به خرده آزمون اختلال در کارکرد اجتماعی و سؤال ۲۲ تـا ۲۸ مربـوط بـه خرده آزمون افسردگی است.

دارای ۴ مقیاس فرعی است و هر مقیاس ۷ پرسش دارد مقیاسهای مذکور عبارتند از:

  1. مقیاس علائم  جسمانی
  2. مقیاس علائم اضطرابی و اختلال خواب
  3. مقیاس کارکرد اجتماعی
  4. مقیاس علائم افسردگی

صفحه اصلی ، مشاوره حقوقی ، سازمان بهزیستی کشور ، مشاوره خانواده ، مشاوره کودک و نوجوان، مشاوره شغلی ، مشاوره تحصیلی ، تست های روانسنجی

  • Sign Up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

با سلام و احترام
به وب سایت مرکز خدمات مشاوره و روان شناسی “پیـــــام مشــــــاور”خوش آمدید
تست شخصیت شناسی سلامت روان (GHQ) در حال برگزاری می باشد . شما در این قسمت به سوالات پاسخ می دهید. در نتیجه پاسخ های شما مورد بررسی و پردازش روان شناسی قرار می گیرد و کارنامه آن برای شما ارسال می گردد.
با تشکر