اختلال استرس پس از سانحه(PTSD) چیست و آیا همه به آن دچار می شوند؟