ارزش قائل شدن به تفاوت های میان فرزندان یک خانواده