راهکارهای مواجهه با همسری که مسئوولیت پذیر نیست، چیست؟