آیا به مشکلات غیرقابل پیش بینی زندگیتان، واکنش مناسب نشان می دهید؟