عدم آشنایی با روش‌های کنترل استرس، اختلالات روان تنی را به دنبال دارد