علائمی که نشان می دهد در رابطه زناشویی مشکل دارید.