چگونه سراغ کارهایی برویم که انجام دادنش برایمان دشوار است؟