چگونه یک موقعیت ناراحت کننده را از ذهنمان خارج کنیم؟