کودکانی که انرژِی روانی بالا دارند، دارای چه خصوصیاتی هستند؟